Tuesday, July 13, 2010

ඇඩ්සෙන්ස් ගිනුමක්

යන්න මේ ලින්ක් එකට.

https://www.google.com/adsense


"Sign up now" ඔබන්න.
Form එක පුරවන්න

වැදගත් දේවල්

Account type: Individual
Payee name : 18+ , බැන්කු ගිනුමක් තියෙන කෙනෙක් ගෙ නමක් දෙන්න.


දැන් අඩ්සෙන්ස් ල තොරතුරු නිවැරදිද කියල අහයි ...අයෙත් බලන්න...ඇත්ත තොරතුරුම දෙන්න.


දැන් "Which best describes you?" ඒකට "I have an email address and password ..........." තෝරන්න

Gmail විද්යුත් තැපැල් ගිනුමක් තියෙය් නම් "
I'd like to use my existing Google account for AdSense" පාවිච්චි කරල log වෙන්න.

නැත්නම් ගිනුමක් හදාගන්න.

දැන් ඉතින් අඩ්සෙන්ස්ල ඔයාගෙ වෙබ් අඩවිය හරි බ්ලොග් එක හරි චෙක් කරල ඊමේල් එකක් එවනකම් ඉවසල ඉන්න.සමහර විට සති දෙක තුනක් යයි.....

හුඟක් වෙලවට ගූගල්ල ඔයාලගෙ application එක reject කරයි... එයල කියල එවන වැරදි හදල අයෙමත් කරන්න කීප වතවක් උත්සහ කරන්න වෙයි... කරලම බලන්න....
Tips for you gose sinhala

There will be some sinhala posts @ Tips-for-you for Srilankan readers .....

Saturday, May 15, 2010

Yahoo Domain

Yahoo is a another best way to make a site for you..
now a domain is for only $9.95/year
its very cheap & easy to perches. & If u buy a full web site, there is a domain for free

Domain Name Features

  • 24-hour phone and online support
  • A starter web page
  • Domain forwarding
  • Domain locking
  • Private domain registration
  • Complete DNS management
try it out..

If you want to spray your site all over the world …

here is the best way to do it……(it’s my personal idea)

first Click here to start

then there will be a page.

Then fill it & verify the Image and click “Add URL”

If you are successful you will see a "thank you" page If you not, you will be back to the first page… try it out!

Add a Hit Counter

A hit counter is a basic need for a website or a blog..

the hit counter counts how many visitors have been visited to your site or blog.

to add a hit counter here are some hit counter providers (some of this site are make your website rank up)

or you can search for more hit counters on Google


Google uses its Internet search technology to serve advertisements based on website content, the user’s geographical location, and other factors. Those wanting to advertise with Google’s targeted advertisement system may enroll through AdWords. AdSense has become a popular method of placing advertising on a website because the advertisements are less intrusive than most banners, and the content of the advertisements is often relevant to the website.

The use of proxy is allowed but if you use a proxy to enter your adsense account your account will be disabled. It has been seen lately that you can use proxies for logins, but sign up must be from a real computer. Proxies like hidemyass, armyproxy, schoolproxy, etc., can be used after signup.

Many websites use AdSense to monetize their content. AdSense has been particularly important for delivering advertising revenue to small websites that do not have the resources for developing advertising sales programs and sales people. To fill a website with advertisements that are relevant to the topics discussed, webmasters implement a brief script on the websites’ pages. Websites that are content-rich have been very successful with this advertising program, as noted in a number of publisher case studies on the AdSense website.

Some webmasters invest significant effort into maximizing their own AdSense income. They do this in three ways:[citation needed]

  1. They use a wide range of traffic-generating techniques, including but not limited to online advertising.
  2. They build valuable content on their websites that attracts AdSense advertisements, which pay out the most when they are clicked.
  3. They use text content on their websites that encourages visitors to click on advertisements. Note that Google prohibits webmasters from using phrases like “Click on my AdSense ads” to increase click rates. The phrases accepted are “Sponsored Links” and “Advertisements”.

The source of all AdSense income is the AdWords program, which in turn has a complex pricing model based on a Vickrey second price auction. AdSense commands an advertiser to submit a sealed bid (i.e., a bid not observable by competitors). Additionally, for any given click received, advertisers only pay one bid increment above the second-highest bid.

copied from “wikipedia”

Friday, May 14, 2010

What is a hosting service?

"A web hosting service is a type of Internet hosting service that allows individuals and organizations to make their own website accessible via the World Wide Web. Web hosts are companies that provide space on a server they own or lease for use by their clients as well as providing Internet connectivity, typically in a data center. Web hosts can also provide data center space and connectivity to the Internet for servers they do not own to be located in their data center, called colocation."The scope of hosting services varies widely. The most basic is web page and small-scale file hosting, where files can be uploaded via File Transfer Protocol (FTP) or a Web interface. The files are usually delivered to the Web “as is” or with little processing. Many Internet service providers (ISPs) offer this service free to their subscribers. People can also obtain Web page hosting from other, alternative service providers. Personal web site hosting is typically free, advertisement-sponsored, or inexpensive. Business web site hosting often has a higher expense.

Single page hosting is generally sufficient only for personal web pages. A complex site calls for a more comprehensive package that provides database support and application development platforms (e.g. PHP, Java, Ruby on Rails, ColdFusion, and ASP.NET). These facilities allow the customers to write or install scripts for applications like forums and content management. For e-commerce, SSL is also highly recommended.

The host may also provide an interface or control panel for managing the Web server and installing scripts as well as other services like e-mail. Some hosts specialize in certain software or services (e.g. e-commerce). They are commonly used by larger companies to outsource network infrastructure to a hosting company.

What is a Domain?

A domain name is an identification label that defines a realm of administrative autonomy, authority, or control on the Internet, based on the Domain Name System (DNS).

Domain names are used in various networking contexts and application-specific naming and addressing purposes. They are organized in subordinate levels (subdomains) of the DNS root domain, which is nameless. The first-level set of domain names are the top-level domains (TLDs), including the generic top-level domains (gTLDs), such as the prominent domains com, net and org, and the country code top-level domains (ccTLDs). Below these top-level domains in the DNS hierarchy are the second-level and third-level domain names that are typically open for reservation by end-users that wish to connect local area networks to the Internet, run web sites, or create other publicly accessible Internet resources. The registration of these domain names is usually administered by domain name registrars who sell their services to the public.

Individual Internet host computers use domain names as host identifiers, or hostnames. Hostnames are the leaf labels in the domain name system usually without further subordinate domain name space. Hostnames appear as a component in Uniform Resource Locators (URLs) for Internet resources such as web sites

Domain names are also used as simple identification labels to indicate ownership or control of a resource. Such examples are the realm identifiers used in the Session Initiation Protocol (SIP), the DomainKeys used to verify DNS domains in e-mail systems, and in many other Uniform Resource Identifiers (URIs).

An important purpose of domain names is to provide easily recognizable and memorizable names to numerically addressed Internet resources. This abstraction allows any resource (e.g., website) to be moved to a different physical location in the address topology of the network, globally or locally in an intranet. Such a move usually requires changing the IP address of a resource and the corresponding translation of this IP address to and from its domain name.

Domain names are often referred to simply as domains and domain name registrants are frequently referred to as domain owners, although domain name registration with a registrar does not confer any legal ownership of the domain name, only an exclusive right of use.

This article primarily discusses the group of domain names that are offered by domain name registrars for registration by the public. The Domain Name System article discusses the technical facilities and infrastructure of the domain name space and the hostname article deals with specific information about the use of domain names as identifiers of network hosts.

History of domain
On 15 March 1985, the first commercial Internet domain name (.com) was registered under the name Symbolics.com by Symbolics Inc., a computer systems firm in Cambridge, Massachusetts.

By 1992 fewer than 15,000 dot.com domains were registered.

As of March 15, 2010 there were 84 million domain names, including 11.9 million online business and e-commerce sites, 4.3 million entertainment sites, 3.1 million finance related sites, and 1.8 million sports sites......